3. Quan Bình

Năm sinh của Quan Bình thì chưa rõ nhưng nếu căn cứ vào tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì có thể ông sinh vào khoảng năm 190. Ông là người Hà Bắc. Thân phụ của ông là Quan Định, một người dân thường. Năm 200, Quan Vũ sau khi quá ngũ quan, trảm lục tướng, đến Hà Bắc tìm Lưu Bị thì ghé qua nhà Quan Định. Quan Định bèn xin Quan Vũ nhận Quan Bình theo. Quan Vũ chưa có con nên nhận Quan Bình làm con nuôi. Khi đó, Quan Bình mới 10 tuổi.

Năm 211, Lưu Bị nhận lời Lưu Chương vào Tây Xuyên để giúp Lưu Chương chống lại Trương Lỗ. Lưu Bị đem 5 vạn quân và một số tướng vào Tây Xuyên trong đó có Quan Bình. Tuy nhiên sau đó Lưu Bị và Lưu Chương có mâu thuẫn nên xảy ra chiến tranh giữa hai người. Năm 213, Bàng Thống là quân sư của Lưu Bị bị tướng Thục là Trương Nhiệm bắn chết, Lưu Bị phải bảo Quan Bình đem thư cầu cứu về Kinh Châu giao cho Khổng Minh. Khổng Minh nhận được thư, bèn dẫn Trương Phi, Triệu Vân vào Tây Xuyên, giao Kinh Châu lại cho Quan Vũ và Quan Bình.

Năm 219, Ngô và Ngụy liên quân đánh Kinh Châu. Khổng Minh sai Quan Vũ và Quan Bình tấn công Phàn Thành của Tào Nhân để chống lại quân Ngụy. Quan Vũ chiếm được Tương Dương, sau đó lại tiêu diệt quân cứu viện của quân Ngụy do Vu Cấm, Bàng Đức chỉ huy kéo đến Phàn Thành. Tuy nhiên sau đó quân Ngô đánh úp Kinh Châu, Từ Hoảng kéo quân đến giải vây Phàn Thành đánh bại Quan Bình, khiến Quan Vũ phải kéo về Kinh Châu tuy nhiên Kinh Châu đã mất nên đến ở tạm Mạch Thành (nay thuộc Hà Bắc). Sau đó Quan Vũ và Quan Bình trên đường chạy về Tây Xuyên bị quân Ngô bắt được, cả hai cha con đều bị hành hình. Quan Bình mất năm 219, khi mất ông khoảng 29 tuổi.

 Kinh Minh Thánh ([1]) chép về Quan Bình như sau:

Kỳ huân tảo kiến ư Tây Thục,
Dị lược tố trứ ư Bắc Ngụy.
 
Dịch nghĩa:
Công lớn sớm lập nơi Tây Thục,
Mưu lạ lừng danh chốn Bắc Ngụy.
 

Trong tranh thờ hoặc đền thờ Quan Thánh Đế thường có Quan Bình phối theo. Hình tượng chủ yếu của Quan Bình là dung mạo đẹp, nho nhã, chính trực, nhưng không có nét đặc biệt để có thể nhờ dung mạo mà phân biệt mà phải nhờ đến tư thế tay nâng ấn của Quan Thánh Đế làm đặc điểm phân biệt. Vị trí của Quan Bình thường ở bên tay trái của Quan Thánh Đế (tượng trưng cho Thanh Long), tức là phía bên phải nếu nhìn từ ngoài vào. Tuy nhiên, đôi khi cũng bị hoán chuyển với vị trí của Chu Thương.


([1]) Kinh Minh Thánh là kinh của Đạo giáo, tương truyền do Quan Thánh Đế giáng bút vào đời Thanh ở bên Trung Quốc. Nội dung kinh chủ yếu là thuật lại sự tích Quan Thánh Đế và khuyến thiện (khuyên người ta làm điều thiện, tránh điều ác).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s